Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MUKKO.PL

 

§ I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MUKKO Paulina Kwiecień;

4. Sklep internetowy MUKKO Paulina Kwiecień– serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.mukko.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MUKKO Paulina Kwiecień, NIP 9482468030, REGON 364529193, ul. Rapackiego 8D/9, 26-605 Radom a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 


§ II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.mukko.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.mukko.pl, prowadzony jest przez MUKKO Paulina Kwiecień, NIP 9482468030, REGON 364529193, ul. Rapackiego 8D/9, 26-605 Radom.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
 • b. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
 • c. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 • d. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • a. Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonalność wyżej wymienionych przeglądarek, może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, by uzyskać pełną funkcjonalność sklepu www.mukko.pl, należy je wszystkie wyłączyć;
 • b. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 pikseli.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MUKKO Paulina Kwiecień zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mukko.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


§ III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest zapoznanie się z ninejszym regulaminem i zaakceptowanie jego treści przed złożeniem Zamówienia.

2. Konsument ma możliwość rejestracji w Sklepie co następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. MUKKO Paulina Kwiecień może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
 • c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez MUKKO Paulina Kwiecień za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię MUKKO Paulina Kwiecień.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MUKKO Paulina Kwiecień.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MUKKO Paulina Kwiecień;
 • e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 • f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


§ IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.mukko.pl, dokonać wyboru towaru, jego specyfikacji z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • a. przedmiotu zamówienia;
 • b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują).

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MUKKO Paulina Kwiecień Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z adresu: autoresponder@mukko.pl, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Nie należy odpowiadać na wiadomości wysłane z wyżej wymienionego adresu e-mail.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


§ V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą 15 zł. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy następuje w terminie określonym na karcie produktu (dni robocze z wyłączeniem weekendów), a dla zamówień składających się z wielu Towarów w najdłuższym terminie z określonych na kartach Towarów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

4. Sklep MUKKO ma prawo wydłużyć termin realizacji w wyjątkowych sytuacjach o czym będzie informował klientów drogą mailową.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w zakładce Strony http://mukko.pl/pl/i/Regulamin/3.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz Dowodu Sprzedaży lub faktury VAT.


§ VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty na dwa sposoby:

 • a. przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego, które podane zostanie w wiadomości e-mail, którą prześlemy po złożeniu zamówienia oraz wybraniu tej formy płatności,
 • b. przelewem natychmiastowym - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)


§ VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie. Powyższe uprawnienie jest ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni od dnia wydania Towaru (podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1223). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia wraz z towarem przed jego upływem.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez przesłanie oświadczenia na adres pocztowy: MUKKO Paulina Kwiecień, Rapackiego 8D/9, 26-605 Radom lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@mukko.pl). Zalecamy skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności z wyjątkiem kosztów dostarczenia Towarów, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów: świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb:

 • prawu zwrotu nie podlegają Towary personalizowane oraz Produkty wykonane na zamówienie: ramy, dekoracje w tym oświetlenie, napisy/litery 3D, obrazy canvas, obrazy drukowane na płycie dibond, szkle akrylowym oraz na drewnie, a także wszystkie produkty zamówione indywidualnie o innej specyfikacji niż ta dostępna na stronie sklepu www.mukko.pl.

5. Warunki odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Kupujących nie posiadających statusu Konsumenta regulują przepisy kodeksu cywilnego. 


§ VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. MUKKO Paulina Kwiecień, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 - 556 Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@mukko.pl. MUKKO Paulina Kwiecień zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. MUKKO Paulina Kwiecień podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MUKKO Paulina Kwiecień o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: MUKKO Paulina Kwiecień, ul. Rapackiego 8D/9, 26-605 Radom lub mailowo pod adres: sklep@mukko.pl.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. MUKKO Paulina Kwiecień zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ X. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: MUKKO Paulina Kwiecień, NIP 9482468030, REGON 364529193, ul. Rapackiego 8D/9, 26-605 Radom w celu uzyskania oferty, ew. realizacji zlecenia. W przypadku niewyrażenia zgody, nie będzie możliwe wykonanie żadnej z czynności wskazanych powyżej.

3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą chronione i nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu. Odbiorcami Państwa danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieokreślony do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

4. Polityka prywatości dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Upmind Mateusz Kwiecień.

5. Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
MUKKO Paulina Kwiecień używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

§ XI. Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu www.mukko.pl (w tym zdjęć, reprodukcji, wizualizacji i opisów Towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

2. Wszelkie prawa do Sklepu, w szczególności majątkowe prawa autorskie do projektu graficznego Sklepu, prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Sklepu, logotypów, domeny, należą do MUKKO Paulina Kwiecień, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem lub za pisemną zgodą Sprzedawcy.

 

§ XII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Upmind Kwiecień a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MUKKO Paulina Kwiecień a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MUKKO Paulina Kwiecień.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

MUKKO, 2018

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl